Liên hệ

TIN HỌC KHÁNH HÒA

Số 88 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Website: https://ict-khanhhoa.vn

Email: ad@ict-khanhhoa.vn

Sđt: 0258.3881.888

Giấy phép: Đang hoạt động thử nghiệm

Chịu trách nhiệm: Nhóm tin học Khánh Hòa ICT