Số ký hiệu : 238/QĐ-BTTTT

Trích yếu : Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1756/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 01/03/2019