www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 6/27/2012 8:31:49 AM]

Hỏi: Tổ chức tập huấn hoặc có văn bản hướng dẫn các sở TTTT thực hiện thẩm định các dự án Viễn thông, CNTT trên địa bàn và giúp các Sở có hệ thống các văn bản liên quan phục vụ cho công tác thẩm định (Hưng Yên).

[Đăng ngày 6/27/2012 8:31:09 AM]

Hỏi: Đề nghị sớm sáp nhập Cơ quan Đại diện Cục Báo chí tại TP. Hồ Chí Minh và Cơ quan Đại diện Cục Xuất bản tại TP. Hồ Chí Minh vào Cơ quan Đại diện Bộ tại TP. Hồ Chí Minh để dễ dàng trong công tác QLNN,  việc phối kết hợp hoạt động cũng như kiện toàn tổ chức bộ máy trên địa bàn (Cơ quan Đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh).

[Đăng ngày 6/27/2012 8:30:29 AM]

Hỏi: Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tuy nhiên hàng năm UBND tỉnh chỉ giao 01 Cờ thi đua cho toàn ngành là quá ít. Đề nghị Bộ TTTT có cơ chế khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (Bình Định).

[Đăng ngày 6/27/2012 8:30:09 AM]

Hỏi: Đề nghị Bộ TTTT kéo dài thời gian gửi thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng theo Quyết định 876/QĐ-BTTTT ngày 29/6/2009 của Bộ trưởng Bộ TTTT. Vì theo hướng dẫn của UBND tỉnh Bình Định công tác đánh giá cán bộ và xét thi đua khen thưởng thực hiện vào tháng 12 hàng năm, đề nghị khen thưởng vào quý I năm sau nên việc xét thi đua, khen thưởng tại Sở triển khai còn chậm và không đáp ứng thời gian theo quy định của Bộ (Bình Định).

[Đăng ngày 6/27/2012 8:29:20 AM]

Hỏi: Đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, căn cứ Chỉ thị của Bộ trưởng cụ thể hóa các phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đối với các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, đồng thời có định hướng, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và đăng ký thi đua hàng năm đối với Sở TTTT các tỉnh (Bình Định).


-

-

-

-

-

-

-
hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.